top of page

מה נלמד?

computer-program-coding-screen.jpg

מבוא לתכנות – מה זה תכנות ולמה זה משמש אותנו? | מושגי יסוד והיכרות עם שפת פייתון |. פקודות, אופרטורים ומשתנים | מתמטיקה ורשימות – מהי פונקציה מתמטית מובנית | פונקציות שימושיות ומודול חיצוני | ניהול רשימות ופריטים | סימנים לוגיים ותנאים בשפת התכנות | סוגי לולאות ועצירת לולאה | לולאת while | פונקציות – מהי ומדוע כדאי להשתמש בה? | פונקציות מתקדמות | משתנה גלובלי/לוקאלי | החזרת ערך מפונקציה | פונקציית main | מבני נתונים

תכנות בפייטון

programming-code-abstract-technology-background.jpg

מושגים בסיסיים וחשובים מעולם האינטרנט | שפת HTML וכללי התחביר שלה | 
זיהוי שגיאות בדפי אינטרנט |
תגיות בסיסיות לשימוש בשפה | כתיבת דף אינטרנט  ראשון | 
הוספת קישורים, רשימות, טבלאות והערות | הוספת תמונות לדף האינטרנט | שפת CSS | גבולות לטבלה, שליטה על צבעים | עבודה על איזור ה-HEAD בדף | שפת JavaScript | הדפסת פלט על גבי המסך | חלונית פופ-אפ (Alert) | הוספת כפתור והדפסה | קבלת נתונים מהמשתמש ושימוש במשתנה

תכנות בHTML

bottom of page